Loading data. Please wait

Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia

Quy trình xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) gồm 7 bước:

Bước 1: Đề nghị xây dựng TCVN

Mọi tổ chức và cá nhân đều có quyền đề nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TCVN. Đề nghị xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế TCVN được trình bày dưới dạng dự án TCVN theo yêu cầu và có thể kèm theo dự thảo tiêu chuẩn đề nghị (nếu có).

Bước 2: Xét duyệt dự án TCVN và đưa vào kế hoạch xây dựng TCVN

Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn (sau đây gọi là Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia) tổ chức việc xét duyệt dự án TCVN. Dự án TCVN được duyệt là căn cứ cho việc lập kế hoạch xây dựng TCVN.

Bước 3: Biên soạn dự thảo BKT

Ban kỹ thuật thực hiện các công việc sau:

- Lập và thông qua chương trình công tác để soạn thảo tiêu chuẩn;

- Thu thập và xử lý các tài liệu tham khảo, các số liệu hoặc kết quả thử nghiệm có liên quan, các thông tin về sản xuất, quản lý, sử dụng, nghiên cứu khoa học và công nghệ,…;

- Dịch và nghiên cứu các tài liệu chính làm cơ sở cho việc soạn thảo (nếu có);

- Biên soạn dự thảo Ban kỹ thuật;

- Viết bản thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn;

- Thư ký Ban kỹ thuật gửi dự thảo BKT kèm theo bản thuyết minh để lấy ý kiến thành viên Ban kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn. Thời hạn lấy ý kiến cho dự thảo BKT theo đúng chương trình công tác;

- Ban kỹ thuật tổ chức họp để thông qua dự thảo BKT. Việc thông qua dự thảo được thực hiện theo nguyên tắc đồng thuận. Trường hợp dự thảo BKT không được ít nhất ba phần tư (3/4) thành viên của Ban kỹ thuật nhất trí thì phải sửa chữa và lấy ý kiến lại trong Ban kỹ thuật cho đến khi dự thảo BKT được thông qua.

- Thư ký Ban kỹ thuật thu thập và xử lý các ý kiến góp ý, lập bản tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý, tổ chức sửa chữa, bổ sung dự thảo BKT và soạn thảo thành dự thảo TCVN và viết bản thuyết minh kèm theo dự thảo TCVN.

Bước 4: Lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCVN

4.1. Dự thảo TCVN và bản thuyết minh (đã được thông qua trong Ban kỹ thuật) được gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý.

Danh sách các cơ quan, tổ chức, cá nhân cần lấy ý kiến được xác định trong dự án TCVN đã được xét duyệt.

Dự thảo TCVN có thể được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc hình thức tương tự để lấy ý kiến rộng rãi của các bên quan tâm.

Thời gian lấy ý kiến về dự thảo ít nhất là sáu mươi ngày, kể từ ngày gửi dự thảo.

4.2. Thư ký Ban kỹ thuật xử lý các ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, lập bản tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý, tổ chức sửa chữa, bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo TCVN.

4.3. Nếu các ý kiến góp ý hoàn toàn đồng ý với nội dung của dự thảo TCVN thì Thư ký Ban kỹ thuật báo cáo với Trưởng Ban kỹ thuật về kết quả xử lý và lập hồ sơ dự thảo TCVN theo quy định và soạn thảo tờ trình hồ sơ dự thảo TCVN để Trưởng Ban kỹ thuật thông qua.

4.4. Trong trường hợp có ý kiến chưa nhất trí, dự thảo TCVN được đưa ra thảo luận tại Hội nghị chuyên đề để tìm phương án xử lý.

Thành phần tham dự Hội nghị chuyên đề có thể bao gồm các thành viên của Ban kỹ thuật và đại diện các cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi dự thảo TCVN lấy ý kiến và các chuyên gia khác, nếu thấy cần thiết.

Khi cần, có thể tiến hành việc thử nghiệm, lấy thêm số liệu hoặc gửi dự thảo TCVN đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến bổ sung và tổ chức hội nghị chuyên đề nhiều lần để đảm bảo nguyên tắc đồng thuận cho đến khi dự thảo TCVN hoàn chỉnh.

Thư ký Ban kỹ thuật xử lý các ý kiến góp ý, lập biên bản hội nghị và bản tổng hợp tiếp thu ý kiến góp ý, tổ chức sửa chữa, bổ sung để hoàn chỉnh dự thảo TCVN. Sau đó, Thư ký Ban kỹ thuật tiến hành lập hồ sơ dự thảo TCVN theo quy định và soạn thảo tờ trình hồ sơ dự thảo TCVN để Trưởng Ban kỹ thuật thông qua.

4.5. Hồ sơ dự thảo TCVN do Ban kỹ thuật thực hiện phải được thẩm tra theo quy định trước khi trình thẩm định.

Bước 5: Thẩm định tiêu chuẩn quốc gia

5.1. Sau khi nhận được hồ sơ dự thảo TCVN, Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia tổ chức thẩm định theo đúng quy định hiện hành.

5.2. Ban kỹ thuật có trách nhiệm bảo vệ dự thảo TCVN trước Hội đồng và có trách nhiệm xử lý dự thảo, hồ sơ dự thảo TCVN theo kết luận của Hội đồng (nếu có).

5.3. Sau khi hoàn thành các thủ tục thẩm định, Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia tiến hành việc cấp số hiệu tiêu chuẩn cho dự thảo TCVN.

Bước 6: Công bố tiêu chuẩn quốc gia

6.1. Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia tiến hành lập hồ sơ dự thảo TCVN trình duyệt.

Bản TCVN trình duyệt phải rõ ràng, chính xác, được trình bày theo đúng quy định.

6.2. Quyết định công bố TCVN được thông báo rộng rãi cho các bên liên quan.

Bước 7: Xuất bản và phát hành TCVN

Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia tổ chức việc xuất bản và phát hành TCVN đã được công bố.

 

Tags: TCVN, Tiêu chuẩn quốc gia, Quy trình xây dựng tiêu chuẩn


...

Xác định bối cảnh của tổ chức trong ISO 14001:2015

Bản sửa đổi năm 2015 của tiêu chuẩn ISO 14001 có nhiều thay đổi, một trong những thay đổi quan trọng là điều khoản liên...

...

Xác định và phân loại khía cạnh môi trường

Xác định khía cạnh môi trường là một yếu tố quan trọng của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, vì nó là bước đầu tiên...

...

6 lợi ích chính của ISO 14001

Tại sao bạn nên thực hiện ISO 14001 trong tổ chức của bạn? Nếu bạn là người mới quản lý môi trường, có thể bạn sẽ nghe...

...

Làm thế nào để tích hợp tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001

Nếu bạn có một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phù hợp (QMS), làm thế nào tích hợp hệ thống quản lý môi trường...

...

Số phận của đại diện lãnh đạo trong tiêu chuẩn ISO 9001:2015 như thế nào?

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 mới sẽ không bao gồm các yêu cầu đối với một đại diện lãnh đạo, và tốt hơn là bạn nên loại bỏ...

...

Danh mục hệ thống tài liệu theo yêu cầu của ISO 9001:2015

Thật dễ dàng để trở nên quá tải với tài liệu hướng dẫn khi tin rằng mọi quá trình trong một tổ chức phải được ghi lại,...

...

Bí quyết thành công trong Tiêu chuẩn quốc tế ISO mới ban hành

Tuổi thọ trung bình của các doanh nghiệp đang dần rút ngắn lại, mặc dù có nhiều doanh nghiệp đã tồn tại hàng trăm năm...

...

Cách xác định các bên liên quan theo ISO 14001:2015

Trong bản phát hành ISO 14001:2015, có rất nhiều sự nhấn mạnh đặt trên các bên quan tâm của Hệ thống Quản lý Môi trường...

...

Tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ để thúc đẩy cải tiến thực sự ISO 14001:2015

Cải tiến liên tục là một chủ đề nền tảng tiêu chuẩn 14001, có vẻ hợp lý để mong muốn đánh giá nội bộ nên được sử dụng để...

...

Vũ khí mới mạnh mẽ trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Nhiệt độ trái đất tăng đang gây lên sự xáo trộn và chúng ta cần phải có những hành động ứng phó phù hợp ngay bây giờ....

...

Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó quy định cụ thể điều kiện kinh...

...

Khảo sát của ISO về các chứng chỉ phù hợp với hệ thống quản lý năm 2016

Hàng năm Ủy ban Đánh giá sự phù hợp của ISO (ISO/CASCO) thực hiện một cuộc khảo sát về việc chứng nhận phù hợp với các...

...

Bộ Công Thương tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu

Bộ Công Thương vừa ra Chỉ thị 06/CT-BCT về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu...

...

Đề xuất kế hoạch xây dựng TCVN năm 2019 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày 9/8/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Công văn số 6068/BNN-KHCN đề xuất kế hoạch xây dựng...

...

Bộ chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ chăm sóc Mắt

Ngày 16/8/2018 Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5066/QĐ-BYT về việc ban hành kèm theo Quyết định này “Bộ chỉ số đo...

...

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã gửi lấy ý kiến rộng rãi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy...

...

Thúc đẩy xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cơ khí phù hợp với xu hướng quốc tế

Đại diện Bộ KH&CN khẳng định sẵn sàng chung tay cùng các bộ ngành, hiệp hội xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho sản phẩm...

...

Dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây lương thực có hạt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất...

...

Đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp

Căn cứ vào kết quả thẩm định của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về các dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN, Bộ...

...

Đề nghị công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Công trình thuỷ lợi và phân bón

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định hồ sơ để trình Bộ...

...

Công bố và huỷ bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về màng phản quang dùng cho biển báo đường bộ

Ngày 01/8/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ TCVN 7887:2008 Màng phản...

...

Đánh giá chất lượng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng được đưa vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, được sử dụng trong mọi thứ, từ bộ lọc thư...

...

Trí tuệ nhân tạo AI là gì theo định nghĩa của tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC?

Trí tuệ nhân tạo là “lĩnh vực khoa học và kỹ thuật dành riêng cho hệ thống được thiết kế để tạo ra các kết quả đầu ra...

...

Một lịch sử rất ngắn gọn về trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo AI ngày nay bắt nguồn một cách lỏng lẻo từ phát minh thế kỷ 19 về “động cơ sai phân” của Charles...

...

AI hoạt động như thế nào?

rí tuệ nhân tạo AI phân tích dữ liệu để trích xuất các mẫu và đưa ra dự đoán. Nó thực hiện điều này bằng cách kết hợp...

...

Bốn loại AI là gì?

Trong khi các cỗ máy phản ứng và Trí tuệ nhân tạo AI có trí nhớ hạn chế tồn tại ngày nay, lý thuyết về tâm trí và khả...

...

AI mạnh và AI yếu

Trí tuệ nhân tạo AI có thể được phân loại phổ biến thành AI yếu hoặc AI mạnh

...

Học máy và học sâu

Máy học (Machine learning) là một lĩnh vực trong trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) mà trong đó các hệ thống máy...

...

Ví dụ về trí tuệ nhân tạo AI

Vậy trí tuệ nhân tạo AI có thể làm gì? Hầu hết mọi người đều quen thuộc với nó thông qua loa thông minh và trợ lý điện...

...

Quản trị và quy định về Trí tuệ nhân tạo AI

Với sự tích hợp ngày càng tăng giữa các ngành công nghiệp khác nhau, tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng và độ...

...

Trí tuệ nhân tạo AI sẽ thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào?

Khi Trí tuệ nhân tạo AI nó trở nên phức tạp hơn, chúng ta có thể mong đợi được thấy trí tuệ nhân tạo AI thay đổi cách...

...

Tiêu chuẩn quốc tế về Trí tuệ nhân tạo AI

Các ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đang thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm...

...

Danh mục các Tiêu chuẩn Quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài về Trí tuệ nhân tạo AI

Các tiêu chuẩn quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường niềm tin vào trí tuệ nhân tạo AI và giúp hỗ trợ...

...

Sách trắng IEC AI:2018 - Trí tuệ nhân tạo AI trong các ngành công nghiệp

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang liên tục xâm nhập vào các lĩnh vực trước đây dành riêng cho con người. Robot hỗ trợ công nhân...

...

Tổng quan hoạt động tiêu chuẩn hóa về trí tuệ nhân tạo AI trên thế giới

Tiêu chuẩn hóa vừa đóng vai trò hỗ trợ vừa đóng vai trò chủ đạo trong phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI). Điều cần thiết...

...

Các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia tham gia xây dựng các tiêu chuẩn về trí tuệ nhân

Các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực và quốc gia đóng một vai trò quan trọng và đi đầu trong việc xây dựng các tiêu...

...

Tiêu chuẩn mới tăng tính an toàn cho Trí tuệ nhân tạo AI

Lợi ích của AI đang ngày càng tăng trên nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, vận tải, sản xuất, v.v. Nhưng vấn đề về...

...

122 Tiêu chuẩn quốc tế IEC ban hành từ ngày 16/01/2024

Techdoc cung cấp thông tin các Tiêu chuẩn của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế IEC mới được ban hành và các dự thảo tiêu...

...

ISO/IEC 42001:2023, Công nghệ thông tin - Hệ thống quản lý Trí tuệ nhân tạo (AI)

Tiêu chuẩn này nhằm giúp tổ chức phát triển, cung cấp hoặc sử dụng hệ thống AI một cách có trách nhiệm nhằm theo đuổi...

...

Công bố một số tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc GB phiên bản tiếng Anh

Cơ quan Tiêu chuẩn hóa Quốc gia Trung Quốc SAMR (SAC) gần đây đã ban hành 398 tiêu chuẩn quốc gia Trung Quốc GB bằng...

...

Trung Quốc công bố một số tiêu chuẩn quốc gia GB quan trọng

Cơ quan quản lý thị trường nhà nước (SAMR) thuộc Cục quản lý tiêu chuẩn hóa Trung Quốc (SAC) gần đây đã ban hành một số...

Ấn phẩm