Loading data. Please wait

Tin tức / Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn quốc tế ISO thống nhất trong việc hiểu ký hiệu thông tin công cộng

Cách hiểu thống nhất về thông tin ký hiệu được sử dụng ở các nơi công cộng từ các biển báo đỗ xe, nhà vệ sinh, bệnh viện, và các biển báo khác đều có trong tiêu chuẩn quốc tế mới.  ISO – Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế đã ban hành tiêu chuẩn ISO 7001:2007, Ký hiệu đồ họa – Ký hiệu thông tin công cộng (Graphical symbols- Public information symbols), đưa ra phương pháp truyền đạt thông tin công cộng thông qua tập hợp các ký hiệu được thiết sử dụng trong các tòa nhà và các địa điểm khác, sử dụng cho các dịch vụ công cộng, không phân biệt đất nước hay văn hóa. 

Tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu cơ bản về hình ảnh ghi trong các ký hiệu công cộng, tiêu chuẩn cũng được tạo ra với mong muốn các ký hiệu đồ họa sẽ được sử dụng trên bản đồ và các hướng dẫn. Ông Barry Gray, chủ tịch Ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn này  cho biết: "Sự gia tăng liên tục trong thương mại quốc tế và du lịch đòi hỏi một phương pháp truyền đạt chung. Việc ban hành ISO 7001:2007 giúp cả nhà cung cấp và người sử dụng, bao gồm cả những người tàn tật, đặc biệt ở những nơi mà bản thân các thông điệp này là rào cản để hiểu được chúng".

Tiêu chuẩn bao gồm 79 ký hiệu thông tin công cộng sử dụng ở tất cả các vị trí và lĩnh vực công cộng. Mỗi một ký hiệu là một hình ảnh minh họa bằng mắt cùng với nội dung hình ảnh, chức năng và ý nghĩa.Vì mục đích thuận tiện cho người sư dụng, các ký hiệu được nhóm thành danh mục theo các lĩnh vực thông dụng như: các cơ sở công cộng, giao thông, du lịch, văn hóa và di sản, các hoạt động thể thao, thương mại và hoạt động công cộng (loại trừ an toàn công cộng).

ISO 7001:2007 thay thế ISO 7001:1990, đã được sửa đổi và mở rộng với ý định về các vấn đề có thể đạt được.Theo Barry Gray, tiêu chuẩn sẽ được phát triển hơn nữa đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng việc có thể dễ dàng trình bày thông tin cho đông đảo công chúng một cách ngắn gọn và rõ ràng. Hơn 100 ký hiệu tiềm năng đã được xác định để sử dụng trong tương lai trong các lĩnh vực như thể thao, du lịch, thương mại và giao thông.ISO 7001:2007 dự định được sử dụng bởi tất cả các ủy ban kỹ thuật của ISO cần đến ký hiệu thông tin trong ngành của mình để truyền đạt đến công chúng, và cùng với tiêu chuẩn về ký hiệu an toàn (ISO 7010) đảm bảo ký hiệu cho mỗi thông điệp được sử dụng thống nhất trên phạm vi quốc tế. ISO 22727:2007, Ký hiệu đồ họa – Tạo ra và thiết kế các ký hiệu thông tin công cộng – Các yêu cầu (Graphical symbols – Creation and design of public information symbols – Requirements)được ban hành cùng thời điểm, trợ giúp các ủy ban kỹ thuật của ISO và các ủy ban kỹ thuật khác mong muốn có các đề suất mới về ký hiệu. Các yêu cầu thiết kế này giúp việc xây dựng và hiểu được thống nhất. 


Ấn phẩm