Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API)

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn API tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

Viện Dầu khí Hoa Kỳ (American Petroleum Institute - API) là một tổ chức thương mại và ngành nghề trong ngành dầu khí. API được thành lập vào năm 1919 và có trụ sở chính tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. Tổ chức này đại diện cho ngành công nghiệp dầu khí Hoa Kỳ và có vai trò quan trọng trong việc phát triển và thúc đẩy các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định và các quy trình liên quan đến ngành dầu khí.

API được biết đến như một cơ quan tiêu chuẩn hàng đầu trong ngành dầu khí. Tổ chức này phát triển và công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự hiệu quả trong các hoạt động như khai thác, sản xuất, vận chuyển và sử dụng các nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí tự nhiên.

API cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện cho ngành công nghiệp dầu khí Hoa Kỳ và bảo vệ lợi ích của các công ty thành viên trước các quy định và chính sách của chính phủ. Tổ chức này thường tham gia vào quá trình xây dựng luật pháp, tham gia vào các cuộc thảo luận và tiếp xúc với các cơ quan chính phủ và quốc tế liên quan đến ngành dầu khí.

Ngoài ra, API cung cấp các dịch vụ khác như đào tạo và giáo dục, nghiên cứu và phân tích, và công bố các báo cáo và thông tin thị trường liên quan đến ngành dầu khí.

API có một số thành viên là các công ty trong ngành dầu khí, bao gồm các công ty sản xuất dầu mỏ và khí tự nhiên, các công ty khai thác và vận chuyển dầu mỏ và khí tự nhiên, các công ty dịch vụ dầu khí và các tổ chức liên quan khác.

Tóm lại, American Petroleum Institute (API) là một tổ chức quan trọng trong ngành dầu khí, đóng vai trò trong việc phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định và quy trình, đại diện cho ngành công nghiệp dầu khí và cung cấp các dịch vụ và thông tin liên quan đến ngành này.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm