Loading data. Please wait

Đào tạo về hệ thống quản lý

TechDoc cung cấp các khóa đào tạo về hệ thống quản lý cho mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu với giảng viên là những người có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo trong lĩnh vực quản lý chất lượng, tiêu chuẩn, đo lường và năng suất.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001

 • Nhận thức chung về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Duy trì Hệ thống quản lý chất lượng sau đánh giá chứng nhận ISO 9001
 • Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Chuyên gia tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THỬ NGHIỆM THEO TIÊU CHUẨN ISO/IEC 17025

 • Nhận thức chung và xây dựng văn bản Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
 • Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
 • Thẩm định, xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn; Ước lượng độ không đảm bảo đo
 • Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn
 • Kiểm soát trang thiết bị, tiện nghi và môi trường thử nghiệm
 • Kỹ năng quản lý chất lượng và quản lý kỹ thuật trong phòng thí nghiệm
 • Hướng dẫn phương pháp xác định chu kỳ kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra phương tiện đo phòng thí nghiệm
 • Hướng dẫn xây dựng sơ đồ liên kết chuẩn trong phòng thử nghiệm

HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THEO ISO/IEC 17065

 • Nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO/IEC 17065
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065
 • Chuyên gia Đánh giá Chứng nhận Sản phẩm theo ISO/IEC 17065
 • Hướng dẫn xây dựng một tổ chức chứng nhận phù hợp

CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁC

 • Phương pháp triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Đánh giá viên nội bộ duy trì hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001
 • Nhận thức chung về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000 cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm
 • Quản lý vệ sinh – Hướng dẫn thực hành các chương trình tiên quyết (PRP) để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm
 • Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP
 • Giới thiệu và phân tích các yêu cầu đối với Tổ chức giám định sản phẩm
 • Kỹ năng hiểu và biên soạn các văn bản, thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17020
 • Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17020
 • Giới thiệu và phân tích các yêu cầu đối với Tổ chức chứng nhận hệ thống
 • Kỹ năng hiểu và biên soạn các văn bản, thủ tục của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17021
 • Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17021
 • Nhận thức chung và xây dựng văn bản hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189
 • Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý phòng thí nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189
 • Nhận thức chung về tiêu chuẩn SA 8000, ISO 45001
 • Nhận thức chung về hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001
 • Nhận thức chung về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

 • Quản lý chất lượng toàn diện (TQM)
 • Nhóm chất lượng (QCC)
 • 7 công cụ thống kê
 • Cải tiến (Kaizen) và 5S
 • Giải quyết vẫn đề chất lượng
 • Huy động nguồn nhân lực

Liên hệ với Techdoc để được hỗ trợ tư vấn:


Ấn phẩm