Loading data. Please wait

Hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường

Hiệu chuẩn là một quá trình kiểm tra xác định một phương tiện đo trong phạm vi độ chính xác quy định. Hoạt động này thường kèm theo so sánh chính thức với một chuẩn đo lường được nối chuẩn tới chuẩn quốc gia hoặc chuẩn quốc tế.

Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác. 

Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định là tổ chức đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan, được cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền xem xét, đưa vào danh sách để tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Việc hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường do tổ chức hiệu chuẩn thực hiện để xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

Chuẩn công tác dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 phải được hiệu chuẩn bắt buộc. 

Liên hệ với Techdoc để được hỗ trợ tư vấn: 


Ấn phẩm