Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI)

Tra cứu đầy đủ Danh mục Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI)

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

Hệ thống tiêu chuẩn Hoa kỳ được phân cấp mạnh mẽ và được phân chia một cách tự nhiên cho các ngành công nghiệp, các ngành được hỗ trợ bởi một số lượng lớn các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn (SDOs) tư nhân độc lập, hiện tại có khoảng hơn 450 tổ chức như vậy, với ít nhất hơn 150 tổ chức dạng côngxoocxiom (consortium). Có khoảng 20 tổ chức xây dựng tiêu chuẩn xây dựng khoảng 80% tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Thị trường Hoa Kỳ vận hành theo nhu cầu thị trường, hoạt động xây dựng tiêu chuẩn tại Hoa Kỳ cũng như vậy. Từng tiêu chuẩn được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể và các vấn đề quản lý theo yêu cầu của cả ngành công nghiệp và chính phủ. Việc xây dựng tiêu chuẩn chính thức, công khai tại Hoa kỳ bắt đầu từ hơn 110 năm nay như là một hoạt động kinh doanh tư nhân, với sự ủng hộ và tham gia mạnh mẽ của chính phủ. Một lượng đa dạng lớn các hoạt động tiêu chuẩn tự nguyện của Hoa Kỳ đã được tiến hành rất thành công cùng với những hoạt động chuyên ngành trong hơn một thế kỷ qua mà không cần bất kỳ trách nhiệm, thẩm quyền quản lý nhà nước hay sự can thiệp phiền toái quá mức nào từ phía chính phủ. Mặc dù các quyết định của Hoa kỳ về trách nhiệm và thẩm quyền tiêu chuẩn không được hình thành một cách chủ định để hỗ trợ những nỗ lực của Hoa Kỳ trong thương mại quốc tế, nhưng các quyết định này có tác dụng tốt để hỗ trợ mục tiêu quốc gia và quốc tế về sức khỏe, an toàn, và bảo vệ môi trường cũng như chỉ tiêu kỹ thuật cho sản phẩm, quá trình và hệ thống.

Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) là một t ổ chức tư nhân, phi lợi nhuận được thành lập năm 1918 bởi một số tổ chức xây dựng tiêu chuẩn và đại diện chính phủ, gồm hơn 700 thành viên doanh nghiệp; 30 cơ quan chính phủ; 20 viện nghiên cứu và tổ chức nghề nghiệp, kỹ thuật, buôn bán, lao động và thương mại. Không như các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được nêu ở trên, ANSI không xây dựng tiêu chuẩn. Nói một cách đúng hơn, tổ chức này thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối trung ương, điều phối các tổ chức thành viên mà các tổ chức thành viên này xây dựng tiêu chuẩn trên cơ sở đồng thuận và phân cấp. ANSI cũng đưa ra các quy trình để các tổ chức tiêu chuẩn áp dụng trong quản lý quá trình xây dựng tiêu chuẩn đồng thuận theo cách thức mở và công bằng, và ANSI công nhận năng lực của các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn tuân thủ với các quy trình này. ANSI cũng phê duyệt các tiêu chuẩn, được xây dựng bởi tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được công nhận, thành tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANS). Tuy nhiên, bất kể tình trạng được công nhận của tổ chức xây dựng tiêu chuẩn là thế nào đi nữa, các tiêu chuẩn chỉ có thể trở thành tiêu chuẩn quốc gia Hoa kỳ (ANS) khi chúng được trình cho ANSI để được phê duyệt thành ANS. Tại thời điểm tính cuối cùng, ANSI đã công nhận năng lực của khoảng 200 SDO và phê duyệt khoảng 10.000 tiêu chuẩn thành ANS theo đó Bộ Thương Mại có thể thúc đẩy và mở rộng các hoạt động của Bộ về các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn.

ANSI điều phối xây dựng ANS của các tổ chức xây dựng tiêu chuẩn được công nhận để xây dựng và ban hành ANS. ANSI làm việc thông qua quá trình xây dựng tiêu chuẩn được công nhận nhằm tránh tình trạng chồng chéo và trùng lặp của các tiêu chuẩn được đề xuất. Được công nhận bởi ANSI có ý nghĩa rằng các thủ tục mà tổ chức tiêu chuẩn sử dụng, kết hợp với xây dựng ANS đáp ứng các yêu cầu cơ bản của ANSI về tính mở, công bằng, đồng thuận và theo quy trình đúng đắn.

ANSI cũng là tổ chức thành viên Hoa Kỳ trong Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), và là tổ chức thành viên của Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) thông qua Uỷ ban Quốc gia Hoa Kỳ. ANSI điều hành ban thư ký quốc tế của Uỷ ban Kỹ thuật hỗn hợp chung (JTC 1) của ISO và IEC, có nhiệm vụ xây dựng các tiêu chuẩn về công nghệ thông tin và là tổ chức thành viên Hoa Kỳ tại Đại hội Tiêu chuẩn Khu vực Thái Bình Dương (PASC) và tại Uỷ ban Tiêu chuẩn liên Mỹ (COPANT). Với tư cách là đại di ện Hoa Kỳ tại các tổ chức này, ANSI triệu tập các đại biểu, chấp thuận các thành viên đại biểu, và chỉ định các nhóm kỹ thuật có chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau để đại diện Hoa Kỳ trong các hội đồng chính sách quốc tế liên quan, các uỷ ban kỹ thuật, và các nhóm công tác.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm