Loading data. Please wait

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn

1. Chứng nhận sản phẩm là gì

Chứng nhận sản phẩm là việc tiến hành đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đối với các tiêu chuẩn và các tài liệu quy chuẩn liên quan đã quy định. Sau khi được chứng nhận các nhà sản xuất, kinh doanh sẽ tạo được niềm tin và độ tin cậy cao cho khách hàng đối với sản phẩm của mình nếu việc chứng nhận sản phẩm được tiến hành thông qua một tổ chức chứng nhận độc lập.

Chứng nhận sản phẩm là việc xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục/quy trình và chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận.

Sản phẩm: bao gồm cả dịch vụ và quá trình.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn) là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các tiêu chuẩn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là hoạt động mang tính tự nguyện. Tuy nhiên đây là một biện pháp quan trọng giúp nâng cao lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào chất lượng, tính an toàn, độ tin cậy hay tác động tới môi trường của sản phẩm.

Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là các Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, Codex, ITU); tiêu chuẩn khu vực (EN); hoặc các tiêu chuẩn nước ngoài như: BS (Anh), JIS(Nhật), Mỹ (ASTM, ASME, ANSI ...), Đức (DIN), Hàn Quốc (KS), Trung Quốc (GB)...

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy) là việc chứng nhận sản phẩm trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các quy chuẩn kỹ thuật bao gồm quy chuẩn quốc gia (QCVN) và quy chuẩn địa phương (QCĐP). Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Lợi ích chứng nhận sản phẩm

 • Tăng lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào sản phẩm cung ứng.
 • Thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm.
 • Nâng cao khả năng cạnh trạnh của sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật.
 • Tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí thử nghiệm, bảo hành...
 • Sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp trong công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy.
 • Nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá, nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin.
 • Được quyền sử dụng dấu chứng nhận phù hợp (hợp chuẩn/ hợp quy) trực tiếp trên sản phẩm, gắn trên bao bì hoặc các tài liệu giới thiệu sản phẩm. Được quyền quảng cáo sản phẩm đã được chứng nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Được xem xét miễn giảm, giảm kiểm tra khi sản phẩm có giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tùy theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.
 • Được quyền sử dụng Giấy chứng nhận hợp chuẩn làm bằng chứng tin cậy về năng lực trong hoạt động đấu thầu.
 • Nhận được các dịch vụ hỗ trợ sau chứng nhận.

3. Các phương thức chứng nhận sản phẩm

Để thực hiện việc chứng nhận sản phẩm phù hợp, các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục do tổ chức chứng nhận quy định trên cơ sở các quy định của quốc tế và quốc gia. Ở Việt Nam, hiện nay việc đánh giá chứng nhận sản phẩm có thể được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

 • Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
 • Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, Tổ chức chứng nhân sẽ cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu phù hợp trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận phù hợp.

4. Quy trình chứng nhận sản phẩm 

 • Đăng ký chứng nhận
 • Hợp đồng chứng nhận
 • Chuẩn bị chứng nhận
 • Tiến hành đánh giá
 • Lập hồ sơ đánh giá
 • Thẩm định hồ sơ đánh giá
 • Ra quyết định chứng nhận
 • Đánh giá giám sát, bổ sung
 • Đình chỉ, hủy bỏ chứng nhận (nếu có)
 • Chứng nhận lại
 • Mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận (nếu có)

5. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy

 • Là bằng chứng thể hiện sự phù hợp của sản phẩm và hàng hóa với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
 • Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn;
 • Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hóa sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

6. Tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của Tổ chức chứng nhận sản phẩm

TCVN ISO/IEC 17065 (ISO/IEC 17065)  Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ.  

Vui lòng liên hệ với TechDoc: