Loading data. Please wait

Mã số mã vạch

TechDoc cung câp dịch vụ tư vấn về mã số mã vạch:

  • Tư vấn, hướng dẫn đăng ký sử dụng Mã số mã vạch GS1.
  • Dịch vụ tư vấn kỹ thuật về ứng dụng các công nghệ nhận dạng và thu nhận dữ liệu tự động thông qua các mã số phân định duy nhất theo hệ thống tiêu chuẩn và dữ liệu đồng bộ hóa của Tổ chức GS1 Toàn cầu (GS1 Global).
  • Dịch vụ tư vấn đảm bảo chất lượng mã vạch và kiểm tra đánh giá chất lượng mã vạch theo tiêu chuẩn của GS1 và ISO/IEC 15416.
  • Tư vấn đào tạo áp dụng các tiêu chuẩn GS1, ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật liên quan (Mã số - Mã vạch, RFID, ...). 

Vui lòng liên hệ với TechDoc: