Loading data. Please wait


Ủy ban Nghiên cứu Hàn

Hội đồng nghiên cứu hàn, một tập đoàn nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận 501(c)(3), mang đến giải pháp cho các vấn đề trong công nghệ hàn và bình chịu áp lực bằng tài năng của các chuyên gia khoa học và kỹ thuật đa dạng. Họ trao đổi kiến thức, chia sẻ quan điểm, phát triển và hướng dẫn các hoạt động R&D. Khi cần thiết, Hội đồng tổ chức và quản lý các chương trình hợp tác nhằm nâng cao các quy tắc và tiêu chuẩn. Cũng kết hợp với Hội đồng nghiên cứu bình chịu áp lực (PVRC) và Hội đồng tính chất vật liệu (MPC)


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm