Loading data. Please wait


Tổ chức Hợp tác giữa các Phòng thí nghiệm (UL)

Xem toàn bộ tiêu chuẩn UL tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

Underwriters Laboratories - Hoa Kỳ (UL) là một tổchức chứng nhận antoàn sản phẩm độc lập tiến hành thử nghiệm sản phẩm và xây dựng tiêu chuẩn về an toàn hơn một thế kỷ qua. Hàng năm, UL đánh giá hơn 19.000 loại sản phẩm, phụ kiện, nguyên liệu và hệ thống với 21 tỷ dấu UL xuất hiện trên sản phẩm của 72.000 nhà sản xuất mỗi năm. Mạng lưới các công ty, nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu của UL bao gồm 62 phòng thử nghiệm, các cơ sở chứng nhận và thử nghiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại 99 quốc gia.

UL là kiến trúc sư của các hệ thống an toàn của Hoa Kỳ và Canada, đã xây dựng hơn 1.200 tiêu chuẩn an toàn và tích cực tham gia vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế. UL là tổ chức Chứng nhận Quốc gia (NCB) trong Chương trình tổ chức công nhận (CB scheme) của Hệ thống Uỷ ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) về thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn về an toàn thiết bị điện (IECEE). Điều này có ý nghĩa là UL có thể trợ giúp để đạt được chứng nhận quốc gia tại hơn 30 nước trên toàn thế giới. Theo CB scheme của IECEE, UL có thể đánh giá phòng thử nghiệm công nghệ nghệ thông tin và thiết bị kinh doanh theo tiêu chuẩn IEC 950, thiết bị y tế theo tiêu chuẩn IEC 601, thiết bị đo lường và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 1010 và cấp Chứng chỉ Thử nghiệm CB và Báo cáo Thử nghiệm CB mà có thể sử dụng để đạt được chứng nhận quốc gia tại các quốc gia tham gia.

Tra cứu tiêu chuẩn UL tại đây.

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm