Loading data. Please wait


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Xem toàn bộ quy chuẩn kỹ thuật QCVN tại đây

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

QCVN là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác. (Khoản 2 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006).

QCVN được phân loại như sau:

+ Quy chuẩn kỹ thuật chung: bao gồm các quy định về kỹ thuật và quản lý áp dụng cho một lĩnh vực quản lý hoặc một nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình.

+ Quy chuẩn kỹ thuật an toàn

+ Quy chuẩn kỹ thuật môi trường

+ Quy chuẩn kỹ thuật quá trình

+ Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ

(Điều 28 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006).

Đối tượng áp dụng: Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường mang tính bắt buộc.

QCVN có 2 loại:

QCVN (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)

QCĐP (Quy chuẩn kỹ thuật địa phương)

 

 

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm