Loading data. Please wait

Tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng

Đạt được sự hài lòng của khách hàng là điều quan trọng cho các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Dịch vụ khách hàng tốt có thể dẫn đến việc duy trì khách hàng, có được sự trung thành của khách hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh.

TechDoc hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng được mong đợi của khách hàng bằng cách giới thiệu các thực hành tốt nhất, quá trình, hệ thống, chính sách và hành vi giúp khách hàng hài lòng.

Các tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia về dịch vụ khách hàng, quản lý kinh doanh và cả người tiêu dùng hiện đang làm việc trong lĩnh vực:

  • Bán lẻ (trực tuyến hoặc tại các cửa hàng, trên đường phố)
  • Tiện ích
  • Dịch vụ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp
  • Các nhà cung cấp dịch vụ công
  • Các trung tâm chăm sóc khách hàng

Các tiêu chuẩn về dịch vụ khách hàng được thiết kế để giúp các tổ chức, doanh nghiệp tăng sự hài lòng của khách hàng như một phần của chiến lược cải tiến trong kinh doanh, đồng thời còn đáp ứng với các nghĩa vụ rộng hơn của tổ chức, doanh nghiệp. 

Các dịch vụ do TechDoc cung cấp:    

Vui lòng liên hệ với TechDoc:


...

American National Standards Institute (ANSI)

American National Standards Institute (ANSI) has coordinated the development of voluntary consensus standards in the...

Ấn phẩm