Loading data. Please wait

Tin tức / Quy chuẩn quốc gia (QCVN)

Lấy ý kiến 02 dự thảo Quy chuẩn quốc gia QCVN về công trình thủy lợi

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang gửi lấy ý kiến rộng rãi 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN về Công trình thủy lợi. Bao gồm:

  • QCVN 04 - 01:2018/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Công trình thủy lợi - Thành phần , nội dung lập báo cáo để xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo NC tiền khả thi, Báo cáo NCKT và báo cáo KTKT các dự án thủy lợi;
  • QCVN 04 - 02:2018/BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Công trình thủy lợi - Thành phận, nội dung lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công

Hai Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia này do Cục Quản lý xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và PTNT biên soạn.

Các ý kiến tham gia, đóng góp xin gửi trước ngày 05/11/2018.

Xem chi tiết nội dung các QCVN này.

Danh mục các Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về công trình thủy lợi.

Tra cứu Tiêu chuẩn: 


...

Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong thiết kế công trình thủy lợi

Ngày 16/7/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Công văn số 5339/BNN-XD về việc áp dụng tiêu chuẩn,...

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 9902:2016

Hydraulic structures. Requirements for river dike design

TCVN 11699:2016

Hydraulic structures. Dam safety evaluation

TCVN 11362:2016

Hydraulic structures. Technical requirements in construction and acceptance of prefabricate concrete canal

TCVN 11199:2016

Hydraulic structures. Rice irrigation process on soil salinity

QCVN 04-02:2010/BNNPTNT

National Technical Regulation on Components, Contents for Technical Design and Detail Design of Water Resources Development Works

TCVN 9904:2014

Hydraulic structures - Works in tidal regions - Requirements on hydraulic calculation for closure works

QCVN 04-05:2011/BNNPTNT

National technical regulation on hydraulic structures - The basic stipulation for design

QCVN 04-05:2012/BNNPTNT

National technical regulation on hydraulic structures - The basic stipulation for design

TCVN 9901:2014

Hydraulic structures - Requirements for seadike design

TCVN 9903:2014

Hydraulic structures - Requirements for design, construction and acceptance of decreasing groundwater level

Ấn phẩm