Loading data. Please wait

ISO 31000 Hệ thống quản lý rủi ro

 

1. ISO 31000 là gì?

ISO 31000 là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro là gì? Tiêu chuẩn này giúp tổ chức phân tích và đánh giá rủi ro thông qua các nguyên tắc và hướng dẫn toàn diện. Cho dù bạn làm việc trong một tổ chức nhà nước, tư nhân hoặc cộng đồng, bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn ISO 31000, bởi vì nó áp dụng cho mọi hoạt động kinh doanh bao gồm hoạch định, quản lý hoạt động và quá trình truyền đạt thông tin. Để quản lý rủi ro ở mức độ nhất định, tiêu chuẩn quốc tế này được sử dụng để nâng cao kỹ năng quản lý, đảm bảo an toàn và an ninh tại nơi làm việc. Chúng tôi gọi là quản lý rủi ro.

Khi thực hiện nguyên tắc và hướng dẫn của ISO 31000, bạn có thể quản lý rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, sự tin tưởng của các bên liên quan, đồng thời giảm thiểu thiệt hại. Tiêu chuẩn quốc tế này cũng giúp nâng cao kết quả hoạt động và độ an toàn cho tổ chức, thiết lập nền tảng vững chắc để ra quyết định và quản lý chủ động trong tất cả các lĩnh vực.

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   

 

2. Đối tượng áp dụng ISO 31000

Tiêu chuẩn ISO 31000 áp dụng đối với mọi tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu xác định và kiểm soát các tác động nhằm hạn chế xảy ra rủi ro đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ…

3. Lợi ích của ISO 31000

 • Chủ động quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động 
 • Tạo được sự tin tưởng từ các bên liên quan 
 • Áp dụng Hệ thống quản lý để phân tích rủi ro nhằm giảm thiểu thiệt hại
 • Cải tiến kết quả hoạt động và khả năng phục hồi hệ thống quản lý 
 • Giúp tổ chức thay đổi một cách hiệu quả và tự bảo vệ trong quá trình phát triển tổ chức

4. Các bước triển khai áp dụng, chứng nhận ISO 31000

Chuẩn bị

 • Thành lập nhóm dự án;

 • Đánh giá thực trạng của đơn vị so với các yêu cầu của ISO 31000;

 • Đào tạo nhận thức chung về tiêu chuẩn ISO 31000;

 • Lập kế hoạch triển khai xây dựng hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn căn cứ vào thực trạng của tổ chức.

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 31000

 • Đào tạo xây dựng hệ thống văn bản theo yêu cầu tiêu chuẩn;

 • Thiết kế hệ thống văn bản cần xây dựng dựa trên các yêu cầu của ISO 31000 và nhu cầu quản lý quả đơn vị;

 • Tiến hành thiết lập các quy trình và xây dựng hệ thống văn bản đã xác định.

Thực hiện

 • Phổ biến áp dụng các quy trình, hệ thống văn bản đã ban hành;

 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện để đảm bảo hệ thống xây dựng được vận hành hiệu lực và hiệu quả;

 • Lập hồ sơ các hoạt động theo yêu cầu tiêu chuẩn.

Đánh giá, cải tiến hệ thống

 • Đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 31000;

 • Thực hiện đánh giá nội bộ;

 • Khắc phục, cải tiến hệ thống.

Đánh giá chứng nhận ISO 31000

 • Lựa chọn tổ chức chứng nhận;

 • Rà soát, chuẩn bị đánh giá hoặc tổ chức đánh giá thử (nếu thấy cần thiết);

 • Đánh giá chứng nhận. 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm