Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Quốc tế về Thực phẩm (CODEX STAN)

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn CODEX tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm CODEX làm một tổ chức liên chính phủ với hơn 170 thành viên, trong khuôn khổ Chương trình Tiêu chuẩn Thực phẩm Phối hợp chung do FAO và WHO thiết lập, với mục đích bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng, đảm bảo hoạt động kinh doanh thực phẩm công bằng. CODEX Alimentarius (tiếng Latin có nghĩa là Bộ quy tắc hoặc Luật về Thực phẩm) là kết quả hoạt động của Uỷ ban: một tập hợp các tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy chế thực hành và những khuyến nghị về thực phẩm được quốc tế chấp nhận. Thông qua website của CODEX, người sử dụng có thể tải xuống nhiều tài liệu miễn phí, bao gồm: Các sổ tay quy trình, Chiến lược các giai đoạn, Danh mục các tiêu chuẩn chính thức và phiên bản của các tiêu chuẩn.

The Codex Alimentarius, or "Food Code" is a collection of standards, guidelines and codes of practice adopted by the Codex Alimentarius Commission (CAC). The Commission, also known as CAC, is the central part of the Joint FAO/WHO Food Standards Programme and was established by FAO and WHO to protect consumer health and promote fair practices in food trade. Codex standards ensure that food is safe and can be traded. The 188 Codex members have negotiated science based recommendations in all areas related to food safety and quality.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm