Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Quốc tế về Tương thích điện từ (CISPR)

Xem toàn bộ danh mục tiêu chuẩn CISPR tại Techdoc.vn

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) là Tiêu chuẩn Quốc tế về Tương thích điện từ. CISPR là một tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế chuyên về tương thích điện từ và nhiễu điện từ.

CISPR được thành lập vào năm 1934 và là một trong những tổ chức con của IEC (International Electrotechnical Commission), tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực điện và điện tử.

Nhiệm vụ chính của CISPR là phát triển các tiêu chuẩn và quy tắc kỹ thuật liên quan đến tương thích điện từ và kiểm soát nhiễu điện từ. Các tiêu chuẩn CISPR tập trung vào việc đánh giá, đo lường và kiểm tra nhiễu điện từ gây ra bởi các thiết bị điện tử, máy móc và hệ thống điện.

CISPR cũng tham gia vào quá trình phát triển các tiêu chuẩn quốc tế khác liên quan đến tương thích điện từ, ví dụ như tiêu chuẩn quốc tế về an toàn điện (IEC 60335), tiêu chuẩn quốc tế về sản phẩm y tế điện tử (IEC 60601) và nhiều tiêu chuẩn khác.

Tiêu chuẩn CISPR đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tương thích điện từ và giảm nhiễu điện từ trong các hệ thống điện tử và môi trường điện tử. Điều này đảm bảo rằng các thiết bị và hệ thống có thể hoạt động một cách đúng đắn và không gây ra nhiễu điện từ gây ảnh hưởng đến các thiết bị và hệ thống khác.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm