Loading data. Please wait


Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Xem toàn bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN tại đây

Hướng dẫn mua tiêu chuẩn Việt Nam, nước ngoài và quốc tế

 

 

TCVN là viết tắt của cụm từ Tiêu chuẩn Quốc gia của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành đề nghị và xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN. TCVN do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam giữ bản quyền TCVN. 

TCVN bao gồm tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn thuật ngữ, tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn phương pháp thử và lấy mẫu, tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản; thuộc các lĩnh vực như cơ khí, luyện kim, giao thông vận tải, xây dựng, hóa chất, dầu khí, khoáng sản, nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, môi trường, an toàn, điện, điện tử, công nghệ thông tin...

Tính đến hết tháng 12/2017, trên 10.000 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, sử dụng rộng rãi trong các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh. Hiện tại mức độ hài hòa của hệ thống TCVN đối với các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 45%, mục tiêu đến năm 2020 là 60% nhằm đảm bảo cho vị trí của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tại thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế, đóng góp vào mục tiêu đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới. 

Hệ thống TCVN thường xuyên được điều chỉnh và sửa đổi trên cơ sở soát xét các TCVN hiện hành và xây dựng mới TCVN nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại phù hợp với thông lệ của quốc tế. 

Quá trình xây dựng TCVN được đảm bảo theo nguyên tắc đồng thuận, phù hợp với nguyên tắc của hoạt động tiêu chuẩn hoá quốc tế cũng như quy định của Hiệp định WTO, TBT thông qua các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC) và Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia (TCVN/TC/SC). Tổng cục TCĐLCL đã tập hợp hơn 1.000 nhà khoa học, giáo sư, tiến sỹ, chuyên gia đầu ngành tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống TCVN. 

Trên cơ sở đề nghị của các Bộ, ngành và các đơn vị, tổ chức, Tổng cục TCĐLCL dự thảo Kế hoạch xây dựng TCVN hằng năm trình Lãnh đạo Bộ KHCN ban hành nhằm triển khai xây dựng các TCVN cụ thể cho các lĩnh vực.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm