Loading data. Please wait

ISO/IEC 17065 Hệ thống chứng nhận sản phẩm

ISO/IEC 17065 là gì

ISO/IEC 17065 là tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối đối với tổ chức tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy. Tiêu chuẩn được các tổ chức chứng nhận sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm và xin công nhận có đủ năng lực chứng nhận sản phẩm.

Để tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm, Tổ chức chứng nhận phải có một cơ cấu thích hợp cho họat động chứng nhận; có các chuyên gia đánh giá về sản phẩm được chứng nhận và hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở xin chứng nhận; quy định về các phương thức đánh giá chứng nhận sản phẩm gồm các yếu tố: lấy mẫu, thử nghiệm, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, giám sát chất lượng trên thị trường …; xây dựng quy trình đánh giá và các quy định về kháng nghị, tranh chấp …

Các tiêu chuẩn sử dụng để thiết lập hệ thống chứng nhận sản phẩm gồm:

  • ISO/IEC 17067:2013 (tương đương với TCVN ISO/IEC 17065:2015) Đánh giá sự phù hợp - Nguyên tắc cơ bản trong chứng nhận sản phẩm và hướng dẫn về chương trình chứng nhận sản phẩm
  • ISO/IEC Guide 28:2004 (tương đương với TCVN 7776:2008) Đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn về hệ thống chứng nhận sản phẩm của bên thứ ba
  • ISO/IEC Guide 53:2005 (tương đương với TCVN 7778:2008) Đánh giá sự phù hợp - Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức trong việc chứng nhận sản phẩm
  • ISO/IEC 17030:2003 (tương đương với TCVN ISO/IEC 17030:2011) Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu chung về dấu phù hợp của bên thứ ba 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   

 

Đối tượng áp dụng ISO/IEC 17065

Các tổ chức đánh giá chứng nhận sản phẩm.

Lợi ích áp dụng ISO/IEC 17065

Xây dựng hệ thống chứng nhận theo ISO/IEC 17065 là điều kiện bắt buộc để đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Giúp TCCN thiết lập hệ thống chứng nhận theo chuẩn mực quốc tế, hướng tới mục tiêu “Một tiêu chuẩn, một chứng nhận – chập nhận mọi nơi”.

Các bước áp dụng, đánh giá chứng nhận ISO/IEC 17065

1. Đào tạo về các yêu cầu của ISO/IEC 17065 và Hướng dẫn áp dụng ISO/IEC 17065 của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF) và các tiêu chuẩn liên quan.

2. Thiết lập cơ cấu tổ chức cho hoạt động chứng nhận của Tổ chức chứng nhận và Hội đồng chứng nhận nhằm đảm bảo hoạt động chứng nhận được tiến hành khách quan và không thiên vị.

3. Xây dựng hệ thống tài liệu cho hoạt động chứng nhận:

  • Quy định về các điều kiện chứng nhận, trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức chứng nhận, cơ sở xin chứng nhận…;
  • Sổ tay quản lý hoạt động chứng nhận;
  • Các quy trình kèm theo hướng dẫn và các biểu mẫu để thực hiện hoạt động chứng nhận từ khâu tiếp nhận yêu cầu, đánh giá, cấp chứng nhận…
  • Các tài liệu hỗ trợ khác; biểu tượng được chứng nhận (logo), mẫu chứng chỉ…

4. Xây dựng hướng dẫn đánh giá chứng nhận cho sản phẩm/nhóm sản phẩm theo phạm vi cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm của Tổ chức chứng nhận.

5. Đào tạo kiến thức về chứng nhận sản phẩm và kỹ năng đánh giá cho chuyên gia đánh giá.

6. Lựa chọn cơ sở đăng ký chứng nhận sản phẩm và tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận thử nghiệm. Cần tiến hành đánh giá, chứng nhận tại ít nhất 2 cơ sở trước; nên kết hợp đánh giá với một TCCN khác đã có kinh nghiệm về chứng nhận sản phẩm nếu có điệu kiện.

7. Đăng ký công nhận: chuẩn bị và nộp bộ hồ sơ theo quy định của cơ quan công nhận gồm:

- Bản đăng ký công nhận (kèn theo phụ lục về phạm vi cung cấp dịch vụ chứng nhận sản phẩm);

- Phiếu hỏi về thực hiện các yêu cầu của ISO/IEC 17065;

- Sổ tay quản lý hoạt động chứng nhận;

- Danh sách khách hàng đã chứng nhận;

- Mẫu chứng chỉ;

- Các tài liệu các theo yêu cầu của cơ quan công nhận.

8. Đánh giá công nhận của cơ quan công nhận: gồm đánh giá tại văn phòng theo các yêu cầu của ISO/IEC 17065 và đánh giá chứng kiến đoàn chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận tại cơ sở xin chứng nhận sản phẩm.

Khi hệ thống chứng nhận sản phẩm phù hợp với ISO/IEC 17065 và các yêu cầu về công nhận khác; Tổ chức chứng nhận sẽ được cấp chứng chỉ công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá, chứng nhận sản phẩm với hiệu lực là 3 năm. 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm