Loading data. Please wait

Tin tức / Quy chuẩn quốc gia (QCVN)

...

Dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy gặt đập liên hợp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy gặt đập liên hợp.

...

Dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây lương thực có hạt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng giống cây lương thực có hạt

...

Lấy ý kiến 02 dự thảo Quy chuẩn quốc gia QCVN về công trình thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và PTNT đang gửi lấy ý kiến rộng rãi 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN về Công trình thủy lợi

...

Ban hành Quy chuẩn quốc gia QCVN về thuốc thú ý

Ngày 14/8/2018 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung (QCVN01-187:2018/BNNPTNT)

...

Ông Mai Tiến Dũng: Chưa có quy chuẩn về phế liệu nhập khẩu

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ yêu cầu xem xét lại nghiêm túc quản lý Nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu

...

Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”

Bộ Khoa học và Công nghệ gửi lấy ý kiến Thông tư soát xét QCVN 8:2012/BKHCN khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) về việc quy định lộ trình áp dụng khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

...

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã gửi lấy ý kiến rộng rãi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy kéo dùng trong nông nghiệp.

...

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thông đã gửi lấy ý kiến rộng rãi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy cắt cỏ cầm tay dùng trong nông nghiệp

...

QCVN sửa đổi về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử và mục đích tương tự

Ngày 6/6/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN về việc hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử và mục đích tương tự

...

Quy chuẩn về khí CNG và LNG: Điều kiện cần cho việc bảo đảm an toàn và phát triển

Vấn đề quản lý phù hợp, bảo đảm tính an toàn trong sản xuất và kinh doanh khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) luôn được xem xét cẩn trọng từ nhiều phía, trong đó có những quy định liên quan về quy chuẩn kỹ thuật.

...

Xây dựng quy chuẩn cho hàng hóa đặc sản địa phương

Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy định pháp lý về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

...

Bộ Công thương sửa đổi quy định về kiểm tra chất lượng sản phẩm dệt may

Bộ Công thương sửa đổi “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn” ban hành kèm theo QCVN về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may