Loading data. Please wait

Tin tức / Quy chuẩn quốc gia (QCVN)

Dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy gặt đập liên hợp

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang gửi lấy ý kiến rộng rãi dự thảo QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy gặt đập liên hợp.

Dự thảo QCVN do Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông biên soạn.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu về quản lý đảm bảo an toàn đối với máy gặt đập liên hợp tự hành dùng cho thu hoạch lúa trong sản xuất nông nghiệp. Quy chuẩn này không áp dụng đối với máy gặt đập liên hợp nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước trước ngày Quy chuẩn này có hiệu lực thi hành.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh các loại máy gặt đập liên hợp tự hành dùng cho thu hoạch lúa; các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tài liệu viện dẫn

  • TCVN 1266-0: 2001 (ISO 3339-0-1986) Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp – Phân loại và thuật ngữ - Phần 0: Hệ thống phân loại và phân loại.
  • TCVN 9193:2012 (ISO 15077:2008) Máy kéo và máy tự hành dùng trong nông nghiệp – Cơ cấu điều khiển vận hành – Lực tác động, độ dịch chuyển, vị trí và phương pháp vận hành.
  • TCVN 8411-1: 2010 (ISO 3767-1:1998 và Amd.1: 2008) Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ –  Ký hiệu các cơ cấu điều khiển và các bộ phận chỉ báo khác – Phần 1:  Ký hiệu chung.
  • TCVN 8411-2: 2010 (ISO 3767-2 : 2008) Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có động cơ –  Ký hiệu các cơ cấu điều khiển và các bộ phận chỉ báo khác  - Phần 2: Ký hiệu cho máy kéo và máy nông nghiệp.
  • TCVN 6818-1:2010 (ISO 4254-1:2008) Máy nông nghiệp – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung.
  • TCVN 7020:2002 (ISO 11584:1995), Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp, thiết bị làm vườn và làm cỏ có đông cơ. Ký hiệu và hình vẽ mô tả nguy hiểm. Nguyên tắc chung.
  • ISO 5353: 1995 Earth-moving, and tractors and machinery for agriculture and forestry – Seat index point  (Máy san ủi đất, máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp – Điểm chỉ báo chỗ ngồi).

Xem chi tiết QCVN này.


Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 8411-1:2010

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment. Symbols for operator controls and other displays. Part 1: Common symbols

TCVN 8411-3:2010

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment. Symbols for operator controls and other displays. Part 3: Symbols for powered lawn and garden equipment

ISO 15077

Tractors and self-propelled machinery for agriculture - Operator controls - Actuating forces, displacement, location and method of operation

TCVN 1266-0:2001

Tractors and machinery for agriculture and forestry. Classification and terminology. Part 0: Classification system and classification

TCVN 8411-2:2010

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment. Symbols for operator controls and other displays. Part 2: Symbols for agricultural tractors and machinery.

Ấn phẩm