Loading data. Please wait

ISO 20121 Hệ thống quản lý tính bền vững của sự kiện

Các sự kiện ảnh hưởng nặng nề đến tài nguyên, xã hội và môi trường của chúng ta. Các sự kiện có thể tạo ra sự lãng phí đáng kể, gây căng thẳng đối với các nguồn lực của địa phương như nước hoặc năng lượng, hoặc thậm chí gây ra căng thẳng trong cộng đồng địa phương. Với Tiêu chuẩn quốc tế ISO 20121 "Hệ thống quản lý sự bền vững của các sự kiện - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (Event sustainability management systems - Requirements with guidance for use)" chúng ta có thể làm cho sự kiện của mình trở thành bền vững, bất kể loại hình hay quy mô của sự kiện.

Mục đích của Tiêu chuẩn ISO 20121

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 20121 cung cấp các hướng dẫn và thực hành tốt nhất để giúp bạn quản lý sự kiện của mình và kiểm soát tác động về xã hội, kinh tế và môi trường. Tất cả các hành động đều phải được tính đến, như từ việc chuẩn bị vòi nước uống thay gì sử dụng các chai nước uống bằng nhựa cho đến khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Bạn có thể thấy rằng những hành động như trên cũng đã giúp bạn cắt giảm chi phí không cần thiết.

Cách tiếp cận linh hoạt của ISO 20121 có nghĩa là Tiêu chuẩn quốc tế này có thể được sử dụng cho tất cả các loại sự kiện, từ liên hoan âm nhạc đến các hoạt động học đường.

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 20121 được xây dựng với sự tham gia của nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm đại diện của ngành công nghiệp về sự kiện để tiêu chuẩn có tính thực tế và hữu ích. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 20121 đề cập đến tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng sự kiện và bao gồm các hướng dẫn giám sát và đo lường.

Đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các bên tham gia vào ngành công nghiệp về sự kiện theo bất kỳ cách nào. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 20121 đã áp dụng thành công cho tất cả các loại sự kiện, từ các liên hoan âm nhạc đến các hoạt động học đường. 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   

 

Tóm tắt tiêu chuẩn

ISO 20121:2012 "Hệ thống quản lý sự bền vững của các sự kiện - Yêu cầu và hướng dẫn sử dụng"

ISO 20121:2012 quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý tính bền vững của sự kiện không phân biệt loại hình và quy mô của sự kiện và cung cấp hướng dẫn về việc tuân thủ các yêu cầu này.

ISO 20121: 2012 áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn:

• thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý tính bền vững của sự kiện;

• đảm bảo rằng sự kiện phù hợp với chính sách phát triển bền vững đã công bố;

• chứng minh sự tự nguyện phù hợp với ISO 20121:2012 bởi:

+ bên thứ nhất (tự quyết và tự công bố),

+ bên thứ hai (khẳng định sự phù hợp của các bên có quan tâm đến tổ chức, như khách hàng, hoặc bởi người khác nhân danh họ), hoặc

+ bên thứ ba độc lập (ví dụ như tổ chức chứng nhận).

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 20121:2012 đã được thiết kế để giải quyết việc quản lý tính bền vững được cải thiện trong suốt chu kỳ quản lý sự kiện. 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:   

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm