Loading data. Please wait

ISO/TS 16949 Hệ thống quản lý chất lượng ngành ô tô

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/TS 16949 (Quality management systems -- Particular requirements for the application of ISO 9001 for automotive production and relevant service part organizations) được áp dụng kết hợp với ISO 9001, xác định yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng cho việc thiết kế và phát triển, sản xuất và, khi có liên quan, lắp ráp và dịch vụ liên quan đến sản phẩm ô tô.

ISO/TS 16949 áp dụng cho các địa điểm của tổ chức sản xuất các chi tiết và cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.

Các đơn vị có chức năng hỗ trợ cho dù tại chỗ hay từ xa (như trung tâm thiết kế, trụ sở công ty và trung tâm phân phối) cũng phải được đánh giá tại chỗ để hỗ trợ cho các quá trình chính của tổ chức thực hiện các chức năng chính, nhưng các đơn vị hỗ trợ này không được cấp chứng chỉ ISO/TS 16949 một cách độc lập.

ISO/TS 16949 có thể được áp dụng trong chuỗi cung ứng ô tô.

Hiện ISO và Tổ chức IATF đang soát xét Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/TS 16949. Phiên bản ISO/TS 16949:2009 đã bị hủy bỏ.

Mục đích của tiêu chuẩn này là xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng cung cấp sự cải tiến liên tục, nhấn mạnh việc phòng ngừa sai lỗi và giảm biến động, lãng phí trong chuỗi cung ứng.

Tiêu chuẩn này, kết hợp với các yêu cầu thích hợp của khách hàng cụ thể, xác định các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống quản lý chất lượng cho những những người sử dụng tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn này nhm tránh việc đánh giá chứng nhận lặp lại và đưa ra một phương pháp tiếp cận chung về hệ thống quản lý chất lượng cho các tổ chức sản xuất ô tô và phụ tùng liên quan.

Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này mang tính tổng quát và nhằm áp dụng cho mi tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và sản phẩm cung cấp.

Khi có bất kỳ yêu cầu nào của tiêu chuẩn này không thể áp dụng được do bản chất của tổ chc và đặc thù của sản phẩm, có thể xem xét yêu cầu này như một ngoại lệ.

Khi có ngoại lệ, việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn này không được chấp nhận trừ phi các ngoại lệ này được giới hạn trong phạm vi các yêu cầu của điều 7, và các ngoại lệ này không ảnh hưởng đến khả năng hay trách nhiệm của t chức trong việc cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu ca khách hàng, các yêu cầu luật định và chế định thích hợp. 

Vui lòng liên hệ với TechDoc: 

 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm