Loading data. Please wait

Tin tức / Thử nghiệm, giám định và hiệu chuẩn

Thông báo tiến trình chuyển đổi ISO/IEC 17025:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 “Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn” đã được tổ chức Quốc tế ISO/IEC ban hành ngày 29/11/2017 thay thế cho tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Việt Nam đang trong quá trình ban hành  chấp nhận tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 thành Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN).

Để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới ISO/IEC 17025: 2017, Văn phòng Công nhận Chất lượng xin thông báo kế hoạch chuyển đổi, áp dụng phiên bản mới cho các Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn đăng ký công nhận như sau:

  • Từ ngày 01/6/2018, Văn phòng Công nhận chất lượng bắt đầu tiếp nhận đánh giá công nhận các Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo phiên bản mới Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. 
  • Các Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn chưa kịp xây dựng hoặc chuyển đổi sang  phiên bản mới có thể xin đánh giá theo  phiên bản cũ Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007) cho đến hết ngày 31/12/2018.
  • Từ ngày 01/01/2019, Văn phòng Công nhận chất lượng sẽ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký đánh giá công nhận mới theo phiên bản Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.
  • Đối với các Phòng thí nghiệm đã được Văn phòng Công nhận chất lượng thực hiện đánh giá mới /đánh giá lại/ đánh giá giám sát trong năm 2018 theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007) thì cuộc đánh giá tiếp theo trong năm 2019 sẽ bắt buộc phải thực hiện cuộc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025: 2017.
  • Các chứng chỉ do Văn phòng Công nhận chất lượng ban hành theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 sẽ chỉ có hiệu lực đến hết ngày 29/11/2020.

Các phòng thí nghiệm sớm có kế hoạch thực hiện đánh giá giám sát hoặc đánh giá lại theo tiêu chuẩn phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 đúng qui định.

Liên hệ với Techdoc để biết thêm chi tiết:


...

ISO/IEC 17025 có phiên bản mới

Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và giám định mẫu là sự thực hành hàng ngày của hơn 60.000 phòng thí nghiệm được công...

Ấn phẩm