Loading data. Please wait

Tin tức / Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

 

 

Tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ

 • Điều kiện đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ: Đáp ứng Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về Điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
 • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ (gọi tắt là Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động): theo quy định tại Điều 18 của Nghị định 107/2016/NĐ-CP.
 • Hình thức, trình tự, thời gian cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định tại Điều 19, Điều 20 Nghị định 107/2016/NĐ-CP. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ để cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và quản lý hoạt động của tổ chức chứng nhận đã được cấp giấy.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ

 • Phương thức đánh giá sản phẩm hữu cơ: Sản phẩm hữu cơ được đánh giá phù hợp TCVN theo phương thức đánh giá, giám sát quá trình sản xuất và thử nghiệm mẫu điển hình lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường khi nghi ngờ việc sử dụng vật tư đầu vào ngoài danh mục cho phép tại TCVN về nông nghiệp hữu cơ hoặc sản phẩm nhiễm kim loại nặng, vi sinh vật gây hại vượt quy định, quy chuẩn kỹ thuật.
 • Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp  TCVN về nông nghiệp hữu cơ do tổ chức chứng nhận cấp theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP và có giá trị trong 02 năm.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về đánh giá, giám sát sau khi cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài về nông nghiệp hữu cơ

 • Sản xuất để xuất khẩu: Sản phẩm được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được tổ chức, quốc gia ban hành tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài thừa nhận bằng văn bản.
 • Sản xuất để tiêu thụ trong nước: Sản phẩm được chứng nhận bởi tổ chức chứng nhận được thừa nhận như quy định tại Khoản 1 Điều này và có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của Nghị định 109/2018/NĐ-CP.
 • Tổ chức chứng nhận nước ngoài hoặc tổ chức chứng nhận Việt Nam đã được thừa nhận có trách nhiệm:
  • Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi qua mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính hoặc bản sao chứng thực) báo cáo kết quả hoạt động chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP cho cơ quan chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công;

  • Chấp hành kiểm tra của cơ quan chuyên ngành được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công và bị xử phạt khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật.

  • Tổ chức chứng nhận được thừa nhận và có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thực hiện trách nhiệm quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP .

  • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý và hướng dẫn thực hiện các quy định.

Kiểm tra tổ chức chứng nhận

 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động của tổ chức chứng nhận có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và xử lý khi vi phạm theo quy định hiện hành.
 • Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra hoạt động của tổ chức chứng nhận được thừa nhận chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài khi có dấu hiệu vi phạm và xử lý vi phạm theo quy định hiện hành.

Các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nông nghiệp hữu cơ:

 • TCVN 11041-1:2017, Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ
 • TCVN 11041-2:2017, Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ
 • TCVN 11041-3:2017, Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ
 • TCVN 12134:2017, Nông nghiệp hữu cơ - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận 

Nông nghiệp hữu cơ là gì? 

Thực phẩm hữu cơ là gì?

Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ. 

Chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

Xem chi tiết Nghị định. 


...

Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam: Chưa hình thành đã lo 'phổ cập' dễ dãi

Nhiều doanh nghiệp lo ngại về tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam cũng như uy tín của chứng nhận mới. Trong khi đó, hầu hết các...

...

Việt Nam ký kết hợp tác với Pháp về công nghệ vũ trụ và sở hữu trí tuệ

Bộ KHCN đã ký Ý định thư hợp tác với Tập đoàn Airbus Defence và Space SAS, Cộng hòa Pháp về công nghệ vũ trụ; ký kết...

...

Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Hoa Kỳ thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA

...

Tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ

Hiện nay đã có nhiều tiêu chuẩn về nông nghiệp hữu cơ do các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia, nước ngoài và quốc tế, các...

...

Ban hành Nghị định về nông nghiệp hữu cơ

Ngày 29/8/2018 Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về Nông nghiệp hữu cơ.

Tiêu chuẩn liên quan

TCVN 11041-1:2017

Organic agriculture - Part 1: General requirement for production, processing, labelling of products from organic agriculture

TCVN 11041-2:2017

Organic agriculture - Part 2: Organic crops

TCVN 11041-3:2017

Organic agriculture - Part 3: Organic livestock

Ấn phẩm