Loading data. Please wait

TUYỂN TẬP TIÊU CHUẨN ASTM VỀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

ASTM Standards for the Additive Manufacturing and Medical Devices Industries

Tuyển tập Tiêu chuẩn ASTM này gồm 119 tiêu chuẩn ASTM trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị y tế.  Các Tiêu chuẩn ASTM này là một sự kết hợp hài hòa và có giá trị đối với người tiêu dùng, cơ quan quản lý, nhà sản xuất, nhà cung ứng, doanh nghiệp thương mại, hiệp hội nghề nghiệp và các tổ chức, cơ quan nghiên cứu.

Tuyển tập Tiêu chuẩn này được xuất bản dạng bản giấy và bản file PDF.

Liên hệ với Chúng tôi để biết thêm chi tiết.


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm