Loading data. Please wait

ẤN PHẨM MỚI CỦA AASHTO (HIỆP HỘI CÁC CHUYÊN GIA GIAO THÔNG VÀ ĐƯỜNG CAO TỐC HOA KỲ

AASHTO Materials Book có sẵn dưới dạng bản điện tử online.

AASHTO Materials Book được cập nhật ba lần mỗi năm vào giữa tháng 4, giữa tháng 6 và giữa tháng 8. Cụ thể:

  • Cập nhật tháng 4 soát xét các phần về Xi măng và vôi, Bê tông tươi, Bê tông đóng rắn, Đo lường mặt đường, Bảo trì Cầu và Mặt đường, Bảo đảm chất lượng và Môi trường.
  • Bản cập nhật Tháng 6 soát xét các phần về Vật liệu Sản xuất nói chung, bao gồm các kết cấu thoát nước bằng bê tông, ống mềm và ống kim loại, Ghi nhãn và Lớp phủ bề mặt và Thiết bị An toàn.
  • Bản cập nhật tháng 8 soát xét các phần về Vật liệu địa kỹ thuật, vật liệu bitum và vật liệu hỗn hợp.

Thông tin về sản phẩm:

Item Code: HM-WB1

ISBN Number: 978-1-56051-646-0

Item Format: Web-Based

Item Pages: 4652

Year Published: 2017 

Vui lòng liên hệ với TechDoc:


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm