Loading data. Please wait

ẤN PHẨM CỦA ISO "LỢI THẾ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ"

Trên toàn thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chính là động lực quan trọng của sự đổi mới và tạo ra việc làm. Do đó, hiểu được những thách thức và cơ hội thực sự nhằm định hình tương lai của doanh nghiệp vừa và nhỏ là vấn đề quan trọng nhất.

Trong ấn phẩm này, chúng ta tìm hiểu xem các doanh nghiệp vừa và nhỏ thúc đẩy như thế nào sự đa dạng hóa các hoạt động kinh tế, hỗ trợ phát triển bền vững, kích thích đổi mới và phát triển các kỹ năng kinh doanh, đồng thời góp phần đáng kể vào xuất khẩu và thương mại. Chúng ta cũng xem xét tại sao các Tiêu chuẩn Quốc tế có tầm quan trọng về kinh tế như vậy và làm thế nào để các doanh nghiệp vừa và nhỏ (mặc dù có nhiều trở ngại) vẫn đạt được nhiều lợi ích nhất từ việc sử dụng Tiêu chuẩn Quốc tế.

Xem chi tiết ấn phẩm tại đây:  https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/50001_handbook_preview.pdf 

Vui lòng liên hệ với TechDoc: 


Tiêu chuẩn liên quan

Ấn phẩm